วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท เคมมิน จำกัด มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของการเป็นผู้ให้บริการด้านการสรรหาวัตถุดิบหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ในประเทศไทย ภายใต้ภาวะการแข่งขันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เราไม่เคยหยุดสรรหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต สารเติมแต่งรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้บริการลูกค้าของเราอย่างดีที่สุด


เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศไทยให้เติบโตนั้น
คือส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจในระดับโลกเติบโตอย่างยั่งยืนพันธกิจ

พันธกิจที่สำคัญของเรา คือการสร้างองค์ความรู้ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านธุรกิจในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
โดยมอบทางเลือกที่มีคุณค่าสู่ลูกค้าของเรา 
พร้อมกับการให้บริการลูกค้าของเรา อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ในด้านการจัดการบริหารองค์กร เราบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และควบคุมสัดส่วนต้นทุนภายในองค์กรอย่างมีประสิทธภาพ เพื่อประสิทธิผลสูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา