ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน่อยกุดคล้า ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างรวดเร็วในประเทศไทยนั้น ยังคงมีกลุ่มชุมชนบางพื้นที่หรือบางโรงเรียน ที่การพัฒนาไม่ไปถึงเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุผลสำคัญ ที่ผลักดันองค์กรของเราตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน ที่จะมีส่วนในการพัฒนาช่วยเหลือโรงเรียนและเด็กๆ ในชุมชน ตามพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ดังที่ว่า

“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521)

ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นที่ "โรงเรียนบ้านน่อยกุดคล้า ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา" เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์พร้อมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมและพนักงานทุกคน แม้บริษัทจะจัดทำกิจกรรมพัฒนานี้ได้เพียงปีละ 1 ครั้ง แต่เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นต้นแบบให้กับทุกภาคส่วน หันมาให้ความสำคัญของการศึกษา และการช่วยเหลือเด็กๆ ในชนบท เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

แกลลอรี่